Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Politikası

 • İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz çalışan aday yakını, çalışan yakını, hissedar, kamu görevlisi, tedarikçi, tedarikçi çalışanı/yetkilileri, ürün veya hizmet alan kişi çalışanı/yetkilileri, stajyer yakını, veli ve ziyaretçiler için hazırlanmıştır.
 • Badella Banyo Gereçleri Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
 • I- Veri Sorumlusu
 • Şirket, www.badella.com.tr web sitesi ile İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, işlem güvenliği, kimlik, mesleki deneyim ve özlük verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.
 • II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 • Yukarıda veri kategorisi olarak belirtilen kişisel verileriniz;
 •   Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 •   Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •   Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •   Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 •  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 •  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •   İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •   İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 •   İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 •   İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •   Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •   Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •   Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •   Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •   Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 •   Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •   Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •   Yabancı Personel Çalışma, Oturma İzni İşlemleri
 •  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • amaçları dâhilinde işlenecektir.
 • III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla muhasebe bürosu ve gümrük müşavirlik firmasından oluşan tedarikçilerimiz ile paylaşılacaktır.
 • IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
 • V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
 • KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan;
 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız. 
 • Haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;
 • a-)“ İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,
 • b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,
 • c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@badella.com.tr” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 
 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz ürün veya hizmet alan kişiler ile potansiyel ürün veya hizmet alıcıları için hazırlanmıştır.

Badella Banyo Gereçleri Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

I- Veri Sorumlusu

Şirket, www.badella.com.tr web sitesi ile İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, iletişim, işlem güvenliği, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda veri kategorisi olarak belirtilen kişisel verileriniz;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Reklam / Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile tedarikçi ana bayi ile; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla avukatlık, muhasebe bürosu ve gümrük müşavirlik firmasından oluşan tedarikçilerimiz ile; online satışlarda ürün teslimini gerçekleştirmek amacıyla anlaşmalı tedarikçi kargo firması ile; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılacaktır.

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; online satış platformları, ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli TÜRKİYE” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@badella.com.tr” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

6698 SAYILI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ
BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nda
 (“KVKK” olarak
anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru
Sahibi”
 olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında
aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

 

YÖNTEM /
USUL

ADRES

AÇIKLAMA

Yazılı Başvuru

Islak imzalı
olarak şahsen veya noter kanalı ile yapılabilecektir.

İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli
TÜRKİYE

İşbu formda
yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek ve
başvuru formu zarfı / tebligatı üzerine “KVKK İlgili Kişi Başvurusu”
yazılacaktır.

Elektronik
Posta (E-mail) İle Başvuru

Tarafınızca
daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle e-mail ile yapılabilecektir.

 

kvkk@badella.com.tr

E-mail ileti içeriğinde işbu
formda yer alan ilgili bilgi ve belgeler belirtilerek gereği yerine getirilecek
ve konu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvurusu” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Ad Soyad                    :

T.C. Kimlik Numarası                :

Telefon Numarası   :

E-Posta                                            :

Adres                                               :

 

 

 1. Lütfen
  Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

□  Çalışan Adayı

□  Mevcut Çalışan

□  Eski Çalışan

□  Stajyer

□  Tedarikçi Çalışanı

□  Veli

□  İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi vb.)

□  Müşteri

□  Diğer: ……………

Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman /
Birim:

İletişim Konusu:

 

 

III. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini
  seçiniz:
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.
 • Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

İşbu başvuru
formu, başvurunuzun değerlendirilerek neticelendirilmesi için Şirketimiz ile
olan ilişkinizi tespit etmek, başvurunuzda yer alan talepleri yanıtlamak,
ilgili kişi olarak kişisel verilerinizi tespit etmek ve ilgili başvurunuza
doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir.

Şirketimizin,
başvuru kapsamında kimlik ve yetki tespiti ve başvurunun değerlendirilmesi için
ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz
taleplerinize ilişkin bilgi ve belgelerin yetkili kişi tarafından iletilmesi ve
doğru ve güncel olması gereklidir. Yetkisiz bir başvuru yapılması halinde ve
bilgilerin doğru ve güncel olmadığının tespiti halinde Şirketimiz, sorumluluk
almayacaktır ve bu durumda Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

İşbu formda
belirtilen ve tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler Kanun’un 13’üncü maddesi
uyarınca yapılan başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve
neticelendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından
işlenecektir.

İşbu form ve
başvuru kapsamında elde edilen bilgiler yazılı, sözlü olarak ve elektronik
ortamda yahut fiziki ortamda toplanabilecektir. İşbu kapsamda yürütülen
inceleme doğrultusunda ilgili bilgiler şirket ve iştirakleri ile söz konusu
başvurunun neticelendirilmesi için avukatlık ofisi, danışmanlık şirketi gibi
hizmet alınan üçüncü kişi ve şirketler ile paylaşılabilecektir. 6698 sayılı
Kanun 11. Maddede yer alan haklarınızı işbu formda belirtilen usul ve
koşullarda kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1.GİRİŞ

1.1
Amaç

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
(“Politika”) yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Badella Banyo Gereçleri
Limited Şirketi’nin (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tamamına uygulanmakta ve kişisel veri imha ile ilgili
ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. İlgili mevzuat
kapsamında gerekli imha çalışmalarının yapılmasına ilişkin çerçeve ve esasları içermektedir.

 

Kişiler Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“Kanun”) 7nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok
edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve Kanun’un 22 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu
(“Kurul”) tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hazırlanmış olup 28 Ekim 2017
tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yukarıdaki düzenlemeye dayanarak, bu
Politikanın amacı, Şirketin faaliyetlerinin yürütülmesinde işlediği kişisel
verilerin, Yönetmeliğe uygun şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

1.2.Kapsam

Şirketimizin hukuki ilişkide bulunduğu
çalışan, çalışan yakını, çalışan adayı, stajyer, stayer yakını, kamu görevlisi,
tedarikçi, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi,
ürün veya hizmet alan kişi yetkilisi/çalışanı, potansiyel ürün veya hizmet
alıcısı, hissedar/ortak, veli, ziyaretçi, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilerin
çalışanlarına ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketin sahip
olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt
ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika
uygulanır.

 

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar

Kavram

Tanım

Alıcı grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

 

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve
yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri
sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve
talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel verinin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Kişisel veri işleme envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik imha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika

Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika.

Sicil

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi

Veri kayıt sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder

Yönetmelik

 

28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

 1. SORUMLULUK
  ve GÖREV DAĞILIMLARI

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce
Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi
uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması,
izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin
önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla
kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik
ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek
verir.

 

Kişisel verilerin saklama ve imha
süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait
dağılım aşağıda verilmiştir.

 

Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev
dağılımları

Ünvan

 

Birim

 

Görev
Tanımı

 

Bilgi
İşlem Yetkilisi

 

Bilgi
İşlem

 

Görevi dahilinde olan
süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürecinin
yönetimi, Veri Sahiplerinin taleplerinin yanıtlanması için gerekli denetim ve
kontrollerin yapılması

 

Muhasebe
Yetkilisi

Muhasebe

 

Görevi dahilinde olan
süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürenin
yönetimi, 6100 sayılı TTK ve Vergi Mevzuatından kaynaklanan defter, belge
saklama yükümlülüklerinin devamının ve yükümlülüklerin ortadan kalkıp kalmadığının
kontrolü

 

İnsan Kaynakları Yetkilisi

 

İnsan
Kaynakları

 

Personel kişisel verilerinin
saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürecinin yönetimi,
Personellerin Kanun’da belirtilen hakları ile ilgili aydınlatılması
taleplerinin alınması ve cevaplandırılması

 

Kalite Birimi Yetkilisi

 

Kalite

Görevi dahilinde olan
süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürenin
yönetimi, yükümlülüklerin ortadan kalkıp kalmadığının kontrolü

 

Satın Alma Yetkilisi

Satın
Alma

Görevi dahilinde olan
süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürenin
yönetimi, yükümlülüklerin ortadan kalkıp kalmadığının kontrolü

 

İSG Yetkilileri

İSG
Uzmanı İş Yeri Hekimi

Görevi dahilinde olan
süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması, periyodik imha sürenin
yönetimi, yükümlülüklerin ortadan kalkıp kalmadığının kontrolü

 

 

 

3.KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo 2’de listelenen
ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

· Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

· Yazılımlar (ofis yazılımları)

·
Bilgi güvenliği
cihazları (güvenlik duvarı, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )

·
Mobil
cihazlar (telefon, tablet vb.)

·
Optik
diskler (CD, DVD vb.)

·
Çıkartılabilir
bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

·
Yazıcı,
tarayıcı, fotokopi makinesi

·
USB,
harddisk gibi çıkarılabilir bellekler

·
Masaüstü ve
dizüstü bilgisayar

·
Kağıt

·
Manuel veri
kayıt sistemleri

·
Yazılı,
basılı, görsel ortamlar

·
Klasörler

·
Dosyalar

 

 1. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket tarafından; çalışan, çalışan adayı,
stajyer, tedarikçi, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet
alan kişi, ürün veya hizmet alan kişi yetkilisi/çalışanı, potansiyel ürün veya
hizmet alıcısı, hissedar/ortak, ziyaretçi ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek
kişilerin kişisel verileri KVKK’ya uygun olarak saklanır ve imha edilir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı
açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

 

4.1
Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin
işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi
gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları
sayılmıştır.

Buna göre, Şirket faaliyetleri çerçevesinde
kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre
kadar saklanır.

 

4.1.1
Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verileri,
ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda kişisel
veriler;

 • 213 sayılı
  Vergi Usul Kanunu
 • 4857 sayılı
  İş Kanunu
 • 5510 sayılı
  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5651 sayılı
  İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6098 sayılı
  Türk Borçlar Kanunu
 • 6102 sayılı
  Türk Ticaret Kanunu
 • 6361 sayılı
  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 6698 sayılı
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

başta olmak üzere yürürlükte olan diğer
ikincil mevzuatta yer alan saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

4.1.2.
Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel
verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar:

 • Acil Durum
  Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi
  Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı
  / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan
  Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar
  İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar
  İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim /
  Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim
  Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim
  Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin
  Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve
  Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel
  Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme
  Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk
  İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/
  Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim
  Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan
  Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş
  Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı /
  Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin
  Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik
  Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet
  Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet
  Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet
  Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim
  Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri
  İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri
  Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon
  Ve Etkinlik Yönetimi
 • Performans
  Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam /
  Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi
  Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve
  Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme
  Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik
  Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep /
  Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal
  Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik
  Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret
  Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün /
  Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri
  Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yabancı
  Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yetkili Kişi,
  Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim
  Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4.2.
İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine
  esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini
  veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel
  verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde,
  ilgili kişini açık rızasını geri alması,
 • KVKK’nın 11.
  maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi
  ve yok edilmesine ilişkin yapılan başvurunun kabul edilmesi,
 • Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel
  verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu
  reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya KVKK’da öngörülen süre içinde
  cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul
  tarafından uygun bulunması ve
 • Kişisel
  verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel
  verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut
  olmaması

durumlarında, Şirket
tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

5.
TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde
saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile
kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için KVKK’nın 12. maddesi
ile 6. maddesinin 4. fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul
tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket
tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

 

5.1.
Teknik Tedbirler

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak
alınan tedbirler aşağıda sayılmıştır;

 • Ağ güvenliği
  ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla
  kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi
  teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik
  önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta
  depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar
  için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim
  logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Gerektiğinde
  veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri
  yapılmaktadır.
 • Görev
  değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri
  kaldırılmaktadır.
 • Güncel
  anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik
  duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel
  veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de
  sağlanmaktadır.
 • Kurum içi
  periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Log kayıtları
  kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk
  ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli
  kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak
  ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Özel
  nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar
  kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 • Saldırı
  tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi
  uygulanmaktadır.
 • Siber
  güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme
  yapılmaktadır.
 • Taşınabilir
  bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek
  aktarılmaktadır.
 • Veri işleyen
  hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi
  sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen
  hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 • Veri kaybı
  önleme yazılımları kullanılmaktadır.

5.2.
İdari Tedbirler

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak
alınan tedbirler aşağıda sayılmıştır;

 • Çalışanlar
  için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar
  için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları
  yapılmaktadır.
 • Erişim, bilgi
  güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar
  hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • İmzalanan
  sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yoluyla
  aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili
  evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri
  güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri
  güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri
  içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri
  alınmaktadır.
 • Kişisel veri
  içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel
  veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

6.
KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da
işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine
yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha
edilir.

 

6.1.
Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler Tablo-3’te verilen
yöntemlerle silinir.

Tablo 3: Kişisel verilerin silinmesi

Veri
Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel ortamda yer alan kişisel veriler

 

Fiziksel ortamda bulunan
kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak veya belgenin, ilgili
kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilmeyecek şekilde güvenli bir
ortamda saklanılması suretiyle silinmektedir.

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

 

Sunucularda yer alan kişisel
verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi
tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi
yapılır.

Veri
tabanlarında yer alan kişisel veriler

 

İlgili kullanıcının, rol ve
izin ataması yapılarak, veri tabanında yer alan kişisel verilere erişimi
engellenmektedir.

Taşınabilir
cihazlarda (USB, Hard disk, CD, DVD gibi) yer alan kişisel veriler

İlgili kullanıcının dosyaya
erişimi engellenmektedir.

 

6.2.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Şirket olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok
edilmesi işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla tarafımızca kullanılan yöntemler
şu şekildedir:

Tablo
4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri
Kayıt Ortamı

Açıklama

 

Fiziksel ortamda yer alan
kişisel veriler

 

Kâğıt ortamında yer alan
kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma
makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Çevresel (ağ cihazları, flash
tabanlı ortamlar, optik sistemler vb.) ve yerel sistemlerde yer alan kişisel
veriler

 

Kişisel veri içeren cihazlar;
yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel işlemlerle yok
edilmektedir. Ayrıca, demanyetize etme yöntemi ile aygıtın üzerinde yer alan
kişisel veriler okunamaz hale getirilerek yok etme işlemi gerçekleştirilmektedir.
Bununla birlikte; özel yazılımlar ile var olan verilerin üzerine rastgele
veri girişi yapılması sonucu eski verilerin kurtarılmasının önüne geçilerek
yok etme işlemi uygulanmaktadır.

6.3.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi,
kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale
getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş
olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından
geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt
ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması
yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından, faaliyetler kapsamında işlenmekte olan
kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere
  bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle
  ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri
  kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
 • Süreç bazında
  saklama süreleri ise iş bu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

Kişisel verilerin imha süreci, Şirket tarafından her bir ilişkiye uygun olarak ilgili mevzuat
gözetilerek belirlenmiş olan saklama süreleri doğrultusunda yürütülmektedir.
Saklama süreleri sona eren kişisel veriler, Şirket tarafından
belirlenmiş olan periyodik imha sürelerinde silinir, yok edilir veya anonim
hale getirilir.

 

Tablo
5: Süreç Bazında Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

SÜREÇ

 

SAKLAMA
SÜRESİ

 

İMHA
SÜRESİ

 

İnsan kaynakları çalışan süreçlerinin
yürütülmesi

 

Çalışanın işten ayrılmasından itibaren 15
yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6
aylık periyodik imha süresinde

Çalışan adaylarına ilişkin süreçlerin
yürütülmesi

 

İşe Kabul Edilmeme Durumunda Başvuru
tarihinden itibaren 1 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6
aylık periyodik imha süresinde

Stajyer süreçlerin yürütülmesi

 

İşten ayrılmasından itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6
aylık periyodik imha süresinde

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6
aylık periyodik imha süresinde

Kamera kayıtları

 

Kayıt altına alınmasını takiben 2 Ay

 

Kayıt Süresinin Sonunda Otomatik Olarak
İmha Edilmekte

Muhasebe ve finans süreçlerinin

yürütülmesi

Kayıt altına alınmasını takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6
aylık periyodik imha süresinde

Satın alma süreçlerinin

yürütülmesi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6
aylık periyodik imha süresinde

Kalite süreçlerinin yürütülmesi

Düzenlemeden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6
aylık periyodik imha süresinde

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin
yürütülmesi

Çalışanın işten ayrılmasından itibaren 15
yıl

 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk 6
aylık periyodik imha süresinde

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler
için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi “2.SORUMLULUK VE
GÖREV DAĞILIMLARI” başlığı altında yer verilen departmanlar tarafından yerine
getirilir.

 

8.
PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince periyodik
imha süresi, Şirket tarafından, [6] ay olarak belirlenmiştir. Buna göre, Şirket
tarafından her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi
gerçekleştirilir.

 

9.
POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve
elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet
sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da İnsan Kaynakları
Departmanında dosyasında saklanır.

 

10.
POLİTİKA’NIN GÜNCELLEME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyulduğunda ve değişen
süreçler bulunduğunda güncellenir.

 

11.
POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

İşbu Politika, Şirkete ait internet sitesinde
yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi
halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları şirket kaşesi ve şirket
yetkilisi imzası ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal
yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları Departmanı
tarafından saklanır.

 

CUSTOMER CLARIFICATION TEXT
This “Clarification Text” is intended for those receiving goods or services and potential goods and
services buyers whose personal data we process.
As Badella Banyo Gerecleri Limited Sirketi (Will be referred to as “Company” hereafter), we would
like to inform you about the processing of your personal data within the framework of the No 6698
Law on the Protection of Personal Data (Will be referred to as “KVKK” hereafter) and your relevant
rights.
I- Data Controller
Company running activities on the website, www.badella.com.tr and domiciled at the address,
İstasyon Mahallesi 1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli TURKEY processes your data composed of your
financial, residential address security, audovisual recordings, legal operations, communication,
transaction security, identity, professional experience, customer operation and marketing details as
the data controller within the scope of KVKK.
II-The Purposes of Processing Personal Data
Your personal data indicated as a data category above shall be processed for the purposes as follows:

 

 • Running Information Security Processes
 • Running Actions in accordance with the Regulation
 • Running Financial and Accounting Operations
 • Ensuring Physical Environment Safety
 • Tracking and Performing Legal Processes
 • Running Communication Operations
 • Running and Auditing Professional Operations
 • Running Occupational Health/Safety Operations
 • Running Logistics Operations
 • Running After Sales Services for Goods / Services
 • Running Sales Processes for Goods/Services
 • Running Customer Relations Management Processes
 • Performing Activities for Customers’ Satisfaction
 • Organization and Event Management
 • Running Advertisment / Campaign/Sales Processes
 • Performing Storage and Archiving Operations
 • Follow-up Tracking for Demands / Complaints
 • Ensuring Safety of the Portable Goods and Resources
 • Conducting Marketing Activities for Products / Services
 • Ensuring the Safety of Data Controller’s Operations
 • Notifying Authorized Entities, Institutions, and Organizations.
III- With Who and Which Purposes Can We Share Personal Data
Your personal data shall be shared with authorized public institutions and organizations on the
purpose of fulfilling the legal liabilities, with the main supplier branch on the purpose of running
financial and accounting, communication, sales processes for goods / services, storage and archiving,
and contract process operations, with our suppliers consisting of law firm, accounting office, and
customs brokerage company on the purposes of operations such as running financial and accounting,
communication, sales processes for goods/services, tracking legal activities, with the contracted
shipping company on the purpose of delivery of product for online sales, and on our website and
social media accounts on the purposes of running communication operations / marketing processes
of products / services and advertisement / campaign / sales processes.
IV-Method and Legal Reason for Collecting Personal Data
Your personal data is obtained in an oral, written, or on an electronic setting through automatic or
nonautomatic methods depending upon the legal reasons such as the clear consent, fulfilling legal
liabilities, being projected on laws, and signing agreements which are clarified on the 5th and 6th
articles of KVKK. Within this framework, this data is processed through nonautomatic methods such
as phone calls, in-person communications, issuing invoices, etc. and automatic methods including
online shopping (sales) platforms, public camera recording systems, and email deliveries.
V-Your Rights Secured within the Scope of the 11th Article Law on the Protection of Personal Data
(KVKK)
Within the scope of the 11th article of KVKK, you have some rights under the title “The person’s
rights” as follows;
a) Get to know if personal data is processed or not,
b) Asking for information if the data has been processed,
c) Learn about the purpose of processing personal data and check if they are used appropriately,
ç) Learn more about third parties in Turkey and abroad to which personal data is disclosed,
d) Ask for a correction for personal data in case they have been processed with something wrong or
missing on them,
e) Within the frame of the conditions brought by the 7th article, ask for personal data to be removed
or wiped off,
f) In accordance with the articles (d) and (e), ask for the processing operations conducted to be
reported to third parties to whom personal data has been disclosed,
g) Object to a result that is disadvantageous for the person that might occur upon an analysis
exclusively carried out through automatic systems,
ğ) In case personal data is harmed because of illegal processing of it, ask for a correction of this loss.
On the condition that you fill out all the information regarding your rights on the Application Form
and in accordance with the 11th article and 1st paragraph of the 13th article and the Rescript on the
Procedures and Principles for the Application to the Data Controller you can convey your demands
a-) by showing up in person at our company headquarters of which adress is “ İstasyon Mahallesi
1495 Sokak No:14 Gebze/Kocaeli TURKEY”,
b-) by sending a written notarized letter or registered letter with advice of receipt in order to identify
your ID and avoid disclosing information to irrelevant people,
c-) by sending an electronic mail, on the condition that you use the reported electronic mail
addresses or electronic mail addresses that are registered on our systems, to the address:
“kvkk@badella.com.tr”or in other ways that will further be set by the Council.
Your demands on the application you submit shall be concluded for free within thirty days the latest
depending on the content of the demands. Nevertheless, in case the operation requires an extra
cost, the fee determined on the Rescript on the Principles and Procedures for the Application to the
Data Controller by the Personal Data Protection Council may be charged to your end.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Bize Yazın!
Yardıma mı İhtiyacınız Var
Ardiyen Banyo Market
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim